От 1 юли (утре) започва приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г., съобщава Министерството на труда и социалната политика.

Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни. Изпращането им може да стане и по електронен път - като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на НОИ или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г.

Размерът й ще се определи от министъра на труда и социалната политика, след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената на електроенергията за бита от 1 юли 2021 г. С негова заповед ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаването на техните доходи.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Хората и семействата, които кандидатстват, трябва да отговарят и на допълнителни условия за достъп.

Като: да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация; да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството и др.

Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това дирекциите "Социално подпомагане" издават заповед за отпускане или отказ на помощта.

Почти 284 хил. семейства са получили помощи за отопление през зимата
Обновена

Почти 284 хил. семейства са получили помощи за отопление през зимата

Най-много са одобрените кандидати в областите Пловдив, Благоевград и Враца