Министрите одобриха промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, съобщиха от Министерския съвет.

С промените се определя начинът на използване на източниците, в които Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) търси най-ниската цена на производител в референтните държави.

Към момента Съветът проверява и в двата нормативно закрепени източника - официалния сайт на съответната референта държава и в базата данни по Споразумението за съвместна дейност EURIPID Collaboration. Той взема предвид откритата цена, независимо от това в кой от източниците е установена. При наличие на цена и в двата източника се избира цената, която е по-благоприятна за заявителя.

Предлага се забрана за включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на комбинирани лекарствени продукти, на които поне една от съставките е с режим на "без лекарско предписание".

Това се прави, защото, когато един комбиниран лекарствен продукт съдържа активно вещество, което като самостоятелно е на режим "отпускане без лекарско предписание", то тогава се заобикаля волята на законодателя да се реимбурсират само терапии, които са по лекарско предписание.

С промените се въвежда изискване да се даде становище и то да се представи на заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) от НЗОК по процедури за включване, промяна и изключване на лекарства от Позитивния лекарствен списък. Това засяга лечението па злокачествените заболявания.

Промяната важи за медикаменти, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. В основната си част това са лекарства за прицелна терапия (група лекарства, блокиращи растежа и метастазирането на рака чрез смущаване биологията на раковите клетки - б.р.). Те формират значителен разход за бюджета на НЗОК. До момента не беше предвидено заплащащата институция да дава становище.

Удължава се с още 2 години срокът на действие на забраната притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствата, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация. За тях е въведен регистрационен режим. Това води до увеличения на цените и ограничава достъпа на пациентите до тези продукти, се казва в становището на МС.