Изменя се Тарифа № 4 за таксите за личните документи, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Това решение взе в сряда правителството, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Тарифа № 4 за таксите е приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 26 февруари 1998 г.

Необходимостта от въвеждане на нови лични документи е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1157 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2019 година за повишаване сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение.

Предвижда се личната карта да притежава електронен носител на информация, който съдържа биометрични данни.

Разрешението за пребиваване, което се издава от МВР, ще се съобрази с унифициран дизайн съгласно Регламент (ЕО)1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 година относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни и Регламент (ЕС) 2017/1954 на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) 1030/2002 на Съвета.

Съобразяването на новото поколение български лични документи със спецификациите в документ 9303 на ICAO, които са общоприложими за машинночитаемите документи за пътуване и осигуряват оперативна съвместимост в световен план, ще улесни свободното движение на хора. Въвеждането на единните минимални стандарти, действащи в ЕС, ще улесни тяхната проверка и контрол на автентичността от страна на другите държави членки.

МВР иска сериозно поскъпване на издаването на лични карти

МВР иска сериозно поскъпване на издаването на лични карти

Заради изискванията на европейския регламент за повишаване на сигурността на документите

Въз основа на посочената методика са определени следните размери на такси на български лични документи за обикновена услуга:

- лична карта - 30 лв.;

- карта за пребиваване - 40 лв.;

- разрешение за пребиваване - 40 лв.

Предлага се запазване на размера на таксата от 18 лв. за обикновена услуга за новата лична карта до края на 2024 г., а считано от 01.01.2025 г. да се издават документа лична карта с размер на таксите, определен по Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

С оглед на това, че определеният по реда на методиката по чл. 7а от ЗОАРАКСД размер на такса за разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се намалява от 45 лв. на 40 лв. е предложено тя да започне да се събира от 17.06.2024 г.

Ще отпадне възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на лица от 18- до 70-годишна възраст ще се издава лична карта с 10-годишна валидност, а на лице над 70 години - лична карта с 30-годишна валидност.

Преференциалните такси за издаване на лична карта целевите групи граждани се запазят, като се прилага съществуващото съотношение между стойността на таксата за обикновена услуга към стойността на таксата за преференциална услуга:

1. За първо издаване на лична карта на лицата от 14 до 16 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;

2. За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв.;

3. За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;

4. За издаване на лична карта на лица от 18- до 58-годишна възраст таксата е 30 лв.;

5. За издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на 3 лв.;

6. Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на лица, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на 3 лв.

Новите лични карти – с чип и двойна снимка, предпазващи от фалшификация

Новите лични карти – с чип и двойна снимка, предпазващи от фалшификация

В МВР представиха системата за изработване на новите лични документи

Размерът на таксата за карта за пребиваване на членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, е 30 лв. за обикновена услуга. За бързо издаване на посочения документ таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Размерът на таксата за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец е 40 лв.

Също така, в чл. 21 от Тарифа № 4 все още съществува такса за издаване на контролен талон независимо, че с промените в Закона за движението по пътищата ( обн., ДВ, бр. 67 от 2023 г.) е отменена възможността при издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му да получава контролен талон. Поради това предвидената в ал. 3, 4 и 7 на чл. 21 от Тарифа № 4 държавна такса за издаване на контролен талон отпада.