Депутатите приеха на първо четене законопроекта за Търговския регистър, който транспонира европейска директива. С нея се допълват съществуващите правила в областта на дружественото право на Европейския съюз по отношение на използването на цифрови решения в дружественото право, включително при учредяването на дружества и регистрацията на клонове, подаването на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове.

Предложените изменения следват принципа на еднократност, който държавите членки трябва да прилагат в областта на дружественото право, като еднократно подадената от дружествата информация до публичните органи ще се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите.

С предложените изменения се разширява обемът на информацията относно българските дружества, съответно чуждестранните юридически лица, регистрирали клон в България, и се въвеждат образци на учредителните актове на Дружество с ограничена отговорност и на Еднолично дружество с ограничена отговорност, които ще бъдат подробно уредени с наредба.

Имотният регистър става напълно дигитален

Имотният регистър става напълно дигитален

Реформа в тази насока е предвидена през 2000 г., но не е осъществена на практика

Законопроектът предвижда Агенцията по вписванията да осигури възможност за получаване на информация за фирмата, правната форма, управителните и контролните органи, ликвидацията, несъстоятелността и заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон в България, както и данни за оповестените годишни финансови отчети на чуждестранното лице, като получената информация ще се отбелязва незабавно в Единния портал към Агенцията по вписванията. Предвиден е и срок за посочване на информацията за седалището на чуждестранните търговци по партидите на вписаните им клонове.

Крайният срок за транспониране на тази част от изискванията на директивата е бил 1 август 2022 г. и Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до България по процедура за нарушение - за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на директивата.

Нова мегаагенция събира Търговския и Имотния регистър, кадастъра, БУЛСТАТ и ГРАО

Нова мегаагенция събира Търговския и Имотния регистър, кадастъра, БУЛСТАТ и ГРАО

Тя ще бъде оглавена от вицепремиера Калина Константинова