Служебното правителство одобри на днешното си заседание промени Закона за кадастъра и имотния регистър. Той предвижда осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията, чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Нова мегаагенция събира Търговския и Имотния регистър, кадастъра, БУЛСТАТ и ГРАО

Нова мегаагенция събира Търговския и Имотния регистър, кадастъра, БУЛСТАТ и ГРАО

Тя ще бъде оглавена от вицепремиера Калина Константинова

В мотивите към занопроекта е посочено, че още през 2000 г. е била предвидена законодателна реформа в системата на вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на вписване - не по персони, а по имот. Реформата е предвиждала имотният регистър да се води не само на хартия, но и паралелно в електронен вид. Над 20 години по-късно това не е осъществено на практика и в момента вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, се казва също в мотивите.

Стартира единен портал на Имотния регистър

Стартира единен портал на Имотния регистър

Всички услуги и справки на двата регистъра вече са достъпни

С проектозакона нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно - съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.