Остават само 2 дни за подаването на задължителната информация за Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), напомнят от Сметната палата.

По време на предизборната кампания участниците в изборите за общински съветници и кметове - партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, са длъжни да подават всяка новопостъпила информация до 7 дни от възникването й за включване в ЕРИК.

Регистърът ще бъде затворен в 24.00 часа на 26 октомври.

За ЕРИК задължително се подава информацията за:

- дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

- юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

- кандидатите и членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размера на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата;

- декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;

-наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

В случай че не бъде подадена задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

Съгласно обобщените данни за извършени дарения и подадени декларации към 14.00 часа на 24 октомври са направени общо 1282 дарения, от които парични - 1250. Общият размер на направените парични дарения е 1 192 598,65 лв. Общата стойност на направените 32 непарични дарения е 25 676,66 лв. Подадени са 1169 декларации за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети. Подадени от участниците социологически и рекламни агенции, и агенции за осъществяване на връзки с обществеността - 1.