106.8 хил. кв. км или 96,21% от територията на страната обхваща националният кадастър към 21 юли 2020 г. Набрана е информация за над 17,5 млн. недвижими имота. Това гласи писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос относно собствеността на земеделска земя от физически и юридически лица.

Кадастрална карта и кадастрални регистри има за 1028 населени места (урбанизирана и неурбанизирана територия), в т.ч. всички областни градове и 132 общински центъра. Такива са създадени и за неурбанизираните територии на още 3866 землища. 

Без промяна остава издаването на скици и схеми от Агенцията по кадастър

Без промяна остава издаването на скици и схеми от Агенцията по кадастър

Двойно са намалели заявените услуги през извънредното положение

Неурбанизираната територия обхваща землища или части от землища извън границите на урбанизираните места на населените места и на селищните образувания, в т.ч. земеделски и горски територии.

В отговора си министърът предоставя справка за собствеността на физически и юридически лица върху земеделски земи въз основа на площта.

Според данните в кадастъра 29 физически и 53 юридически лица, включително еднолични търговци, имат между 10 000 и 20 000 дка земеделска земя. Собственици на до 30 хил. дка земя са 8 физически и 20 юридически лица.

Между 30 хил. дка и 50 хил. дка земеделска земя притежават 5 физически и 6 юридически лица.

12 юридически лица са собственици на земеделска земя с площ от 50 хил. до 100 хил. дка.

Между 100 хил. и 200 хил. дка земя притежават 2 физически и 3 юридически лица.

4 юридически лица имат собственост върху между 200 000 дка и 300 000 дка земеделска земя, а други две - върху земя с площ от 300 000 дка до 500 000 дка.

Няма физически или юридически лица, които да притежават над 500 хил. дка земеделска земя.

Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти не създават права на собственост, а регистрират такива въз основа на наличните документи за собственост, акцентира министър Аврамова в отговора си.

Според Закона за кадастъра и имотния регистър, кадастралната карта и кадастралните регистри съдържат основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България.

Данните за собствеността върху имотите - собствениците и актовете, от които те черпят правата си, се установяват и регистрират на базата на няколко регистъра и документи - регистрите към плановете и картите, използвани като изходна информация при създаване на кадастралната карта; предоставените от собствениците документи; регистрите на държавната собственост; регистрите на общинската собственост; служби по вписванията; регистрите на органите по приходите.