Във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2019 г. се очаква се да бъдат събрани 2.230 млрд. лв. приходи. Това съобщиха от МС след днешното заседание на кабинета "Борисов-3".

Очакваната сума е предвидена в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Близо 34% от тях (750 млн. лв.) се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на "Национална електрическа компания" ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката.

Предвидено е част от приходите, събрани във Фонда, да бъдат за премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници. Това ще става с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, който се формират от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ.

Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и приходи от цена "задължение към обществото".