От "Републиканци за България" сигнализират за нередности с концесията на велосипеди в София. 

Те считаме за спорно предложеното сключване на концесионен договор по процедурата, тъй като същата е открита по реда на закон, който е отменен, а от откриването й са изминали близо 5 години.

От "Републиканци за България" поясняват, че планирането е направено при съобразяване с различни социално-икономически характеристики към онзи момент, затова Столичният общински съвет и кметът на Столична община, имали моралното задължение за откриване и провеждане на нова процедура за определяне на концесионер, която да бъде по реда на сега действащия Закон за концесиите, който в най-голяма степен гарантира достиженията в общностното право. Друг мотив били множеството обжалвания на самата процедура, което будело съмнения относно начина на оценяване на самите оферти.

Те изразяват позиция, че чрез концесията възложена по така предвидения ред, няма да бъде защитен обществения интерес и няма да бъде задоволена нуждата на гражданите от предоставяне на услугата по управление и поддържка на велосипеди под наем, а ще бъде даден превес на частта включваща "рекламни елементи" на представляващи особен интерес терени.

Според републиканците за общината било по-важно колко пари ще получи и за какъв период от време, отколкото да задоволи по най-добрия начин интереса на гражданите.

Затова те считаме за целесъобразно провеждането на нова процедура за определяне на концесионер, като мотивират предложение си със следното:

  1. Откритата процедура през 2016 г., е била планирана за срок между 8 и 12 години (съгласно Документацията), определен въз основа на социално-икономически елементи и отношения, много от които са неотносими към настоящия момент на социално и икономическо развитие;
  2. Законът за концесиите, по който е била открита процедурата, към настоящия момент е отменен, а в действие е Законът за концесиите от 2018 г.;
  3. Считаме, че документацията към процедурата съдържа явни неточности, като: неопределен правилно обект на концесията; превес на дейностите свързани с рекламните елементи, над тези по управление и поддържане на системата за отдаване на велосипеди под наем; поставяне на критерий "годишно концесионно плащане" с най-голяма тежест, вместо търсене на иновативни и задоволителни за гражданското обществото подходи и решения.
  4. С въвеждането на нови 150 рекламни елемента се пренасища значително градската среда, отчитайки, че в момента вече същетствуват подобни рекламни елементи върху спирките на градския транспорт и освен това се прави ненужна и затормозяваща визуално градската среда конкуренция на вече съществуващите и уредени рекламни елементи в града.

От партията на Цветанов са категорични, че следва да се прецизира предметът на концесията, като фокусът да се измести от осигуряване на рекламни площи, към задоволяване нуждите на жителите и гостите на град София, свързани с по-екологично и здравословно придвижване.

Чрез провеждането на нова процедура, ще се предостави възможност за спазване на основни принципи и подходи свързани с планирането на концесиите. Ще се направят нови предложения от обществеността относно минимални изисквания към офертите свързани с предмета и обекта на концесията, които отговарят на предизвикателствата в наши дни. В това число е целесъобразно да се предвиди: изграждане на нови велоалеи; оптимизиране изискванията към велосипедите; оптимизиране на изискванията към системата за отдаване на велосипеди под наем и други, пишат още в позицията от "Републиканци за България".