Оценката на Националния план за възстановяване и устойчивост на България е одобрена от министрите на икономиката и финансите на Европейския съюз по време на неформално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси - ЕКОФИН. България ще може да получава средства и да заявява плащания по Механизма за насърчаване на икономическото възстановяване, след официалното приемане на решението.

Планът включва 6,3 млрд. евро безвъзмездни средства. Заложени са проекти и реформи в ключови области като здравеопазване, образование, транспортна свързаност, енергетика, дигитализация и бизнес среда.

С до 2,9% по-висок БВП ни носят парите от Плана за възстановяване

С до 2,9% по-висок БВП ни носят парите от Плана за възстановяване

Всичко зависи от родното правителство, което трябва да изпълни ангажиментите си за секторни реформи

Основните проекти в здравеопазването касаят купуване на: високотехнологична апаратура за 35 звена за педиатрична грижа и за 14 звена за диагностика и лечение на онкологични заболявания; закупуване на 6 медицински хеликоптера за обхващане на територията на страната за предоставяне на спешна помощ в "златния час"; транспортиране на пациенти между болници; модернизация на услугата 112.

Основните проекти в образованието са за: оборудване на над 2240 специализирани класни стаи за наука и технически предмети; създаване на 4 научни центъра за развитие на STEM образованието в България; повишаване на квалификациите на 39 000 учители в сферата на STEM обучението.

За модернизация на транспорта е предвидено осигуряване на нови 42 електрически влака за крайградски линии в София, Пловдив и др., както и на 20 бързи електрически влака за основни междурегионални направления в страната и 18 локомотива.

Получаваме €1,3 млрд. по Плана до края на годината

Получаваме €1,3 млрд. по Плана до края на годината

Не е необходимо да се чака обаче до есента, за да се започне реална работа

По отношение на енергийната ефективност и Зеления преход са планирани инвестиции в: цялостно енергийно обновяване на многофамилни жилищни, търговски и публични сгради с до 100% субсидия с цел 30% подобрение на енергийна ефективност; изграждане на 600 МВт (общо 6000 МВтч) мощности за съхранение на електроенергия; проучвания за геотермален потенциал на 6 локации из цялата страна и потвърждаване на съществуващите залежи; изграждането на пилотна геотермална централа за топло и/или електроенергийно производство.