Парламентът реши - при арест, незабавното уведомяване на семейството и работодателя на обвиняемия да подлежи на отлагане с 48 часа.

С промените в наказателния кодекс се предвижда това да е в случаите, когато е налице неотложна необходимост да се предотвратят тежки и неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато са наложителни действия от разследващите органи, чието възпрепятстване затруднява сериозно наказателното производство, съобщава БТА.

Мартин Димитров: Вървим към авторитарна държава с тайните арести

Мартин Димитров: Вървим към авторитарна държава с тайните арести

Депутатите приеха отлагане на информирането на близките до 48 часа при арест

48-часовото отлагане ще се прилага при особени обстоятелства за всеки конкретен случай. Решението ще е на прокурора на досъдебното производство, който трябва да се произнесе с мотивирано постановление, което подлежи на обжалване пред съответния първоинстанционен съд.

СДС предупреди за "неоправдана държавна репресия"

СДС предупреди за "неоправдана държавна репресия"

Относно арестите да остават в тайна до 48 часа

Част от промените в НК са срещу нелегалното производство и разпространение на акцизни стоки. Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без разрешително, в немаловажни случаи се наказва със затвор от 1 до 6 години, глоба от 20 000 до 100 000 лв. и с лишаване от права. 

Публичен регистър в Министерството на икономиката ще следи за лицата, които извършват внос, производство, продажба, предоставяне, предлагане или рециклиране на машини, съоръжения за производство на тютюневи изделия.

Промени има във връзка с европейски директиви за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз и по отношение на правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

Ще се предоставя обща информация, улесняваща избор на защитник, както и изрично се посочва свободното право, обвиняем да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

БСП не иска тайни арести в Наказателно процесуалния кодекс

БСП не иска тайни арести в Наказателно процесуалния кодекс

Няма да допускат да се "прикачат" текстове, нарушаващи човешки права

Припомняме, в публикувания в началото на май проект в част "Преходни и заключителни разпореди", параграф 6., в Наказателно-процесуалния кодекс - НПК се правят следните изменения и допълнения:

В чл. 55: в) създават се ал. 9 - 11: "(9) Когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано, уведомяването по ал. 7 по отношение на конкретно лице може да бъде отложено за срок до 48 часа."