Президентът Георги Първанов наложи вето на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.

Припомняме, преди дни държавният глава обяви след среща с представители на синдикатите, че ще наложи вето върху приетата от парламента пенсионна реформа.

В мотивите си за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона Първанов посочва, че този закон представлява едностранен отказ на управляващите от поетите и нормативно установени задължения в противоречие с утвърдените принципи на социалния диалог.

Освен това този закон не само не отговаря на обществените очаквания и нагласи, но съдържа разпоредби, които отнемат и накърняват съществени социални придобивки и права на гражданите, допълва държавният глава.

Той изказва своето разбиране, че Бюджет 2012 ще се изпълнява в условията на световна финансова и икономическа криза и затова той многократно е призовавал за предприемането на широкомащабни антикризисни мерки, които да намалят тежките последици от кризата. По думите му социалната цена за преодоляването й следва да се сподели солидарно от всички социални групи.

Винаги съм настоявал правителството да формулира ясно своя антикризисен план, за да потърси необходимата максимално широка подкрепа, без която реализирането на необходимите реформи, в това число и в осигурителната и в пенсионната сфера, са невъзможни или неефективни, заявява още Георги Първанов.

Според него законът, така, както е приет и по начина, по който е приет, разкрива съществени недостатъци, поради което следва да бъде обсъден повторно от народните представители.

Държавният глава определя като нецелесъобразно отменяне на индексирането на пенсиите за 2012 г. и по-конкретно отмяната на т.нар. златно швейцарско правило.

Той не е съгласен и с това, че не се предвижда осъвременяване на пенсиите. Не приема „политиката на управляващите да не прилагат чл. 100 КСО, който предвижда всички пенсии да се осъвременяват ежегодно с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени (инфлацията) през предходната календарна година.

Като нецелесъобразно Първанов определя установеното правило, според което занапред пенсиите ще се индексират само с процента на инфлацията.

Той оспорва и увеличаването с по 6 месеца на срока за изчисляване на размера на обезщетенията при временна неработоспособност, майчинство и безработица се увеличава с по 6 месеца. Според него това ще доведе до намаляване на размера на обезщетението на болните, майките и безработните.

В мотивите си държавният глава пише още, че този закон съдържа норми за увеличение на пенсионната възраст, предложени неочаквано и без спазване на принципите на осигуряването и установената законова процедура, които взривиха социалния мир и бяха категорично оспорени в хода на приемането на закона. „Чрез приетата по този начин законова уредба държавата става непредсказуема и непоследователна при определяне на правилата в социалната политика," категоричен е той.

Президентът изтъква и че Законът за бюджета на ДОО за следващата година „бе приет и при съществено нарушение на установената процедура, което създава основание и предпоставки за оспорването му и като противоконституционен."

Той пояснява, че законопроектът бе внесен от Министерския съвет в парламента на 2 ноември 2011 г. Така, както е внесен, не са предвидени разпоредбите, които предизвикаха обществено недоволство и които засягат правата на хиляди български граждани. Изрично в мотивите на вносителя на законопроекта - Министерския съвет, се посочва, че разчетите за пенсиите през 2012 г. са направени при параметри, основаващи се на "запазване на изискуемата към настоящия момент възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст".

При такива параметри законопроектът е приет и на първо гласуване. С внасянето за второ четене с един параграф на около тридесет промени в КСО и други закони по същество е премахната възможността за дискусия на първо четене. Така се отнема и възможността на народните представители да внасят свои предложения за промени на тези съществени изменения, пише още в мотивите си държавният глава.

В заключение той посочва, че законът съдържа съществени и непреодолими законодателни недостатъци, засягащи основни и неотменими права на гражданите и е приет при съществени процедурни нарушения на законодателния процес.