Депутатите обсъждат на първо четене промените в Закона за управление на отпадъците.

Внесеният законопроект има за цел да информира обществото за всички дейности, свързани с отпадъците и да осигури пълна прозрачност на информацията за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България.

В националното законодателство е заложена необходимостта от поддържането на такъв регистър, но думата "публичен" липсва. Това не би следвало да означава, че не може да бъде достояние на обществеността, но тъй като има разнопосочни виждания по този въпрос, Законопроектът изисква изрично да се заложи в законодателството регистърът да бъде публичен и да бъде наличен на страницата на компетентния орган по околна среда, според вносителите.

Отнеха разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за горене на отпадъци

Отнеха разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за горене на отпадъци

Изгарян е боклук, за който няма разрешение...

Предложението включва и детайлно съдържанието на съответния регистър. Освен това, във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, се предлагат изисквания към министъра на околната среда и водите в рамките на 6 месеца да въведе критерии, определящи какво е "опитна инсталация за изследователски, развойни и изпитвателни цели" във връзка с подобряване процеса на изгаряне. По този начин биха могли да се отстранят случаите, при които само с едно съгласувателно писмо се дава разрешение на ТЕЦ-ове да изгарят отпадъци в големи обеми, без да е ясно дали инсталацията отговаря на разбирането за изпитвателна такава.

Последното предложение е свързано с въвеждането на определение за понятието "Възстановен продукт", с което ще се намали замърсяването при използването на отпадъци с метален произход с код R4 в преработвателни предприятия. По този начин ще има ясно разграничение между понятията "отпадък" и "възстановен продукт".

Разследват ТЕЦ "Бобов дол" за нерегламентирано горене на отпадъци

Разследват ТЕЦ "Бобов дол" за нерегламентирано горене на отпадъци

Иззети са доказателства и са разпитани свидетели