В регионалното министерство подготвят система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост, съобщиха от ресорното министерство, цитирани от "24 часа".

Обявена е процедура за пазарни консултации, за финансиране на проекта ще се кандидатства по ОП "Добро управление".

Целта е да се обединят всички съществуващи регистри за имотите - държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции. Мярката е залегнала в Актуализираната Пътна карта, приета с решение на Министерския съвет във връзка със Стратегията за развитие на електронното управление.

От МРРБ поддържат главен регистър за обектите и имотите - изключителна държавна собственост. В 28-те областни администрации се поддържат регистри за имотите публична и частна държавната собственост. Министерството на финансите поддържа главен регистър за имотите - държавна собственост, които са извън страната.

Всички първостепенни разпоредители с бюджет поддържат главен регистър за имоти - държавна собственост, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната. Освен тях всички общини поддържат регистри на публичната и частната общинска собственост.

Единната система, която се подготвя от регионалното ведомство, ще се администрира от министерството. Всички първостепенни разпоредители с бюджет и общинските администрации ще отговарят за вписванията, отразяването на промени, актуализацията и заличаванията в системата за територията и имотите, за които отговарят. До регистъра ще се дадат ограничени права за ползване до отделни слоеве информация.

Заради подготовката на проекта от МРРБ започнаха процедура по пазарни консултации за предоставяне на индикативни ценови оферти.

Анализира се състоянието на поддържаните регистри в 28-те областни администрации, първостепенни разпоредители с бюджет, и в 265-те общини, с оглед установяване на формата и обема на данните в съществуващите регистри, включително на възможността за мигриране на данни от тях в новия регистър.

Изследват се различни възможности системата да се ползва и за управлението на държавните и общински обекти, чрез създаването на модул, в който се вписват данни за имота, като например номер на съставения акт за собственост, досие на имотите, местонахождение, вид, данъчна оценка, предоставени права за управление, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и актове, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна или общинска собственост и други обстоятелства.

Предстои обучение на минимум 700 служители от 28-те областни администрации, от всички първостепенни разпоредители с бюджет и от 265-те общини.