Правителството одобри Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Той е одобрен и от Надзорния съвет на НЗОК.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. са одобрени приходи и трансфери за общо 4 299 603 млрд. лв.

През годината средствата са увеличени общо с 84 873,4 млн. лв., включително:

- увеличение със 72 873,4 млн. лв. на основание §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г. и

- увеличение с 12 000 млн. лв. на основание § 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.

В резултат на промените годишният план е в размер на 4 384 476,6 млрд. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери към 31 декември 2019 г. е 4 396 527,5 млрд. лв. Спрямо същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 457,8 млн. лв., или с 11,2 %. Това се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.

За разходи и трансфери са одобрени средства в размер на 4 350 003 млрд. лв., които са увеличени през годината с 84 873,4 млн. лв.

Разходите по ЗБНЗОК за 2019 г. са в размер на 4 344 945 млрд. лв. През годината Надзорния съвет на НЗОК разпредели 72 873,4 млн. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания.

Към края на 2019 г. са разходвани 4 428 142,4 млрд. лв. В сравнение с 2018 г. се отчита увеличение на разходите с 495 621,3 млн. лв.

Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4 315 700, 3 млрд. лв. по видове е следното:

- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 436,6 млн. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно наблюдение) - 250 222,9 млн. лв., или 5,8 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ - 164 573,1 млн. лв., или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания;

- за медико-диагностична дейност - 89 724,1 млн. лв., или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания;

- за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, общо 1 144 124,8 млрд. лв., или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 млн. лв., или 2,4% от всички здравноосигурителни плащания;

- за болнична медицински помощ - изплатени са 2 075 560,6 млрд. лв., или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 670,1 млн. лв., или с 10,3%.

- други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - изплатени са 259 401,2 млн. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50 400 млн. лв.

В резултат на отчетените към 31 декември 2019 г. разходи и трансфери за общо 4 433 563,5 млрд. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527,5 млрд. лв., се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 37 036 млн. лв.