Правителството предлага на Народното събрание да отмени изискването в Закона за защита на класифицираната информация разрешение за достъп да се издава само на лица, срещу които няма досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Мотивът на кабинета е, че това изискване противоречи на презумпцията за невиновност, установена в Конституцията на Република България, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и Наказателно-процесуалния кодекс. Тази презумпция означава, че съдът признава подсъдимото лице за виновно, едва когато обвинението бъде доказано по несъмнен начин.

Формалното прилагане в процедурата по издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на изискването срещу лицето да няма образувано досъдебно или съдебно производство води до значителни негативни последици за лицата и то без да има доказана вина, а и дори когато производството е прекратено или е завършило с оправдателна присъда.
Например, при постановен отказ, независимо от основанието, лицето няма право да кандидатства за заемане на длъжност или за изпълнение на задача, налагащи достъп до класифицирана информация, за срок от една година от издаване на отказа. В случаите на отнемане на издадено разрешение срокът е три години.

С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се урежда приключването по новия ред на заварените производства по жалби срещу откази за издаване или отнемане на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание предлагания за отмяна чл. 40, ал.1, т. 5 от ЗЗКИ.
Предвижда се също влезлите в сила откази и отнемания на това основание, за които не са изтекли ограничителните срокове от 1 и от 3 години, да прекратят своето действие.

Предлаганият законопроект не изменя установената цялостна концепция за защита на класифицираната информация в България. Запазват се всички останали изисквания за надлежност на лицето от гледна точка на сигурността и опазването на тайната.