С Постановление на Министерския съвет е приет нов Кодекс за поведение на служителите (КПСДА) в държавната администрация, информира информационната правителствена служба. Приемането на Кодекса е в изпълнение на мярка от Стратегията за развитие на държавната администрация.

Новият КПСДА отговоря на новите, по-високи стандарти, съвременни изисквания и очаквания за поведение на служителите. Освен това кодексът ще регулира поведението на всички служители в държавната администрация, независимо дали те са на служебно или трудово правоотношение.

Кодексът ще се прилага и за администрацията на другите органи на държавна власт и местното самоуправление, доколкото не е установено друго в специален закон или указ на президента.

Чрез него се разширява каталогът на принципите на поведение на служителите в държавната администрация. Въвеждат се принципите на добросъвестност, равнопоставеност, почтеност, конфиденциалност и колегиалност и учтивост, като по този начин се повишават стандартите за взаимоотношенията с гражданите, бизнеса и на неправителствения сектор.

Администрацията ще е задължена да спазва тези принципи, включително в общуването си чрез информационни и комуникационни технологии. Служителите ще са длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание и неуважение към лицата, които обслужват.

При осъществяването на административното обслужване служителите ще са длъжни да спазват всички принципи и задължителни стандарти за качество, уредени в Наредбата за административното обслужване.

КПСДА адресира и превенцията на корупцията в администрацията. Служителите не трябва допускат поведение, което ги въвлича в корупция и противодействат на такива прояви и на други неправомерни действия в държавната служба. В кодекса изрично се посочва забраната за приемане на подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните задължения.

Забранява се служителите в държавната администрация да извършват дейност в частен интерес, която е в нарушение на глава осма от ЗПКОНПИ и глава трета от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

При неспазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация ще се налагат санкции по реда на Закона за държавния служител или Кодекса за труда.