Концесионният договор за добив на строителни материали от находище "Караново" ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни задължения от концесионера. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение, не са предоставени банкови гаранции, обезпечаващи задълженията за концесионно плащане и за възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи.

Находище "Караново" се намира на територията на община Айтос, област Бургас. Концесионният договор за него е сключен на 16 август 2011 г. с дружество "Латит" ООД, гр. Банкя.

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера едностранно се прекратява и концесията за добив на строителни материали - туфи, от находище "Велика".

Находището се намира на територията на община Царево, област Бургас. През август 2004 г. за него е сключен концесионен договор с ЕТ "Димитър Киров-45", гр. Бургас. През 2007 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на "Кариери 2007 г." ЕАД, гр. Пловдив.