От Асоциация свободен енергиен пазар предлагат президентът Румен Радев да наложите вето върху промените в Закона за енергетиката, пишат в открито писмо от Асоциацията. Гласуваните от Народно събрание на 26 април 2018 г. промени са в разрез с европейското законодателство и нарушава конкурентната среда в сектора, уверяват от Асоциацията.

Мотивите им са, че с промените се ограничава конкурентната бизнес среда.

Според чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) държавна помощ, която нарушава конкуренцията на европейските пазари, категорично не се допуска, припомнят от организацията.

В документа са посочени определени изключения, към които се причисляват преференциалните условия за енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и такава от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП).

Изрично се посочва обаче, че подобни схеми подлежат на предварителна нотификация от страна на Европейската комисия. Проектозаконът за ИД на ЗЕ предвижда държавна помощ за ВЕИ и ВЕКП производители с инсталирана мощност над 4МВт под формата на "договори за премии".

Асоциация иска промени в законопроекти за енергетиката

Асоциация иска промени в законопроекти за енергетиката

Според тях препоръките ще минимизират пазарните рискове

Всякакви твърдения в публичното пространство, че помощта за ВЕИ енергията вече е нотифицирана от ЕК и не е необходимо да се минава отново през процедура заради промяната в Закона за енергетиката, са невалидни.

Чл. 108, т.3 от ДФЕС изрично посочва, че "Комисията следва да бъде уведомена в разумен срок, който да й даде възможност да предостави своето становище по отношение на всякакви планове за предоставянето или изменението на помощта".

Бизнесът предупреди за нова далавера в енергетиката

Бизнесът предупреди за нова далавера в енергетиката

С мащабите на трета "американска" централа или 200 млн. годишно

Спрямо помощта за енергията от ВЕКП процедурата по нотификация е забавена над 11 години. Според последната публична информация все още не е стартирана от Министерство на енергетиката. Това пренебрегване на Договора за функциониране на ЕС и изискването за предварителна нотификация чрез обнародване на приетия от Народно събрание законопроект може да доведе до съдебна процедура в Съда на Европейския съюз, включително налагане на глоба на България, предупреждават от Асоциацията свободен енергиен пазар.

Симеонов обсъди с реформаторите промени в закона за енергетиката

Симеонов обсъди с реформаторите промени в закона за енергетиката

Ако ОП одобрят промените, Симеонов ще ги представи на правителството

Обнародването на проектозакона би нарушило пазарната среда, поставяйки в привилегирована позиция определени търговски участници за сметка на други, мотивират се от Асоциацията защо искат президентът да наложи вето. В текстовете се включват дискриминационни мерки, в частност изискване за банкови гаранции за обезпечаване на цена Задължение на обществото (ЗкО) единствено от търговци на електроенергия, без да се отчита фактът, че те не са крайни задължени лица, нито са единствени пазарни участници, определени за събирането й, описват промените в Закона от неправителствената организация.

"Изискването за законово обезпечаване на заплащане на цената и/или компонентната от цената по чл.30, ал.1, т.17 от ЗЕ, чрез банкови гаранции или депозит противоречи на чл. 86 от ДЕО и на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия ( пар.22 от Преамбюла )", се казва в настояването за вето.

КНСБ и КТ "Подкрепа" искат държавен контрол в енергетиката

КНСБ и КТ "Подкрепа" искат държавен контрол в енергетиката

Оставките в ключова сфера като енергетиката водят до несигурност и неяснота за бъдещето на целия отрасъл

В изменението на енергийния закон от 26 април 2018 г. се поставя изискване за обезпечаване на събираемост, която не е пазарна, а е регулирана цена, само от страна на търговците, но не и от другите участници на пазара, от които се събират средствата - оператор на организиран борсов пазар, доставчик от последна инстанция, краен снабдител, оператор на електроснабдителната и електропреносната мрежа.

С тези промени определени участници на пазара - търговци и производители, се поставят в по-неблагоприятно положение. Те са задължени да предоставят гаранции. В сравнение с тях другите платци не са задължени да предоставят такива гаранции.

Това изискване ограничава конкуренцията и препятства развитието на свободния енергиен пазар. Той дискриминира определени участници, чрез допълнителна административна и финансова тежест само по отношение на тях.

Изискването за обезпечаване на събираемост на парите противоречи на правилата за за свободна икономическа дейност в ЕС и на правилата в областта на енергетиката.

От Асоциацията цитират Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Тя дава възможност на фонд "Сигурност на електроенергийната система" да подава искане до независимия преносен оператор за отстраняване от пазара на електрическа енергия при неизпълнение на задължението за плащане само на търговци и производители, но не и на останалите задължени участници. Тези участници са оператор на борсов пазар, доставчик от последна инстанция, краен снабдител, оператор на електроснабдителната и електропреносната мрежа.

От асоциацията съпоставят, че Енергийният фонд няма правомощия за регулиране на пазара. Той функционира като фонд за управление на средства за покриване на разходите на обществения доставчик, а не като държавен орган с властнически правомощия.

Нормата създава неравнопоставеност и дискриминация, тъй като от всички задължени лица, само за неизпълнение от страна на търговци и производители е предвидена подобна санкция. Нарушената конкурентна среда ще рефлектира пряко върху потребителите чрез крайната цена и качеството на услугите, обясняват от Асоциацията.

Настоящият Закон за енергетика е обнародван през 2003 г, много преди влизането на България в Европейския съюз и възприемане на концепцията за либерализирани пазари на електроенергия, припомнят от Асоциацията. Законът е променян почти 40 пъти.

"Подчертаваме, че в приетия от НС законопроект се извеждат на свободен пазар единствено ВЕИ и ВЕКП производители, като отсъства отново визия за пълна либерализация с разписани срокове и процедури за всички производители и потребители - битови и стопански", пишат от АСЕП, които искат цялостна визия за развитие на българската енергетика.