Асоциация свободен енергиен пазар изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов, с което апелира за спешни мерки за създаване на устойчива стратегия за развитието на сектор електроенергетика.

Писмото е разпратено и до енергийният министър Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на комисията по енергетика в НС Делян Добрев.

Организацията алармира за негативните последствия, до които водят постоянните изменения на нормативната и законова рамка без наличието на цялостна визия за развитието на сектора.

Към момента търговците на електроенергия са единствените задължени лица, които обезпечават вземанията на свободния пазар, но финансовите им лимити се изчерпват, алармира асоциацията и изброява: Над 100% от месечните разходи по Договор за балансиране с ЕСО ЕАД; Минимум 100 % от месечния обем за мрежови услуги към съответните мрежови оператори; Минимум 100% месечно обезпечение по дългосрочни договори с производители на електроенергия, в по-голямата си част държавни дружества; Минимум 100% авансово обезпечение за търгувани количества на БНЕБ.

Търговците на електроенергия са неотменна част от концепцията за напълно либерализиран пазар, категорична е организацията допълват, че без техните дейности по оптимизиране на закупуването на енергия, балансиране на потреблението и събиране на задълженията в системата е немислимо съществуването му.

Притеснени от задълбочаващите се проблеми, асоциацията апелира за предприемане на спешни мерки за изграждане на устойчива стратегия за развитието на сектор електроенергетика. АСЕП настоява в Закона за енергетика и подзаконовите нормативни актове да се предвиди:

  • Цялостна визия за осъществяване на пълната либерализация на електроенергийния сектор - механизми за извеждане на свободен пазар на производителите с инсталирана мощност под 4 МВт и стопански и битови потребители на ниско напрежения;
  • Предлаганите законови и нормативни промени да се съпровождат от анализи за социално-икономическото въздействие;
  • Докато по закон има единствена лицензия за платформа за осъществяване на борсова търговия и това определя монополната й позиция, да се разширят правомощията на КЕВР с надзор и контрол върху правилата за работата на БНЕБ ЕАД;
  • Промяна в Правилата за измерване на количествата електрическа енергия и изискване за обезпечаване с почасово мерене, на всички обекти с предоставена мощност до 50 кВт, за тези под 50 кВт да се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП);
  • Механизми, подпомагащи събираемостта на вземанията от недобросъвестни крайни клиенти - изменение на член 123 от ЗЕ;
  • Отчитане на факта, че търговците дължат ЗкО дори след прекратяване на договор с клиент, поради разминаване с до 50 дни в сроковете на формално напускане на балансиращата група и прекратяване на договора - необходимо е поправка в чл. 38а от ЗЕ;
  • Механизми, които насърчават процесите на либерализация и стимулират потребителите на ниско напрежение да излязат на свободния пазар. Най-ефектива мярка би била включване на задължения за всички стопански и битови консуматори с предоставена мощност над 50 кВт да закупуват електроенергия от свободния пазар, като задължително се предвидят и мерки за защита на уязвимите потребители.

Според асоциацията изброените препоръки ще минимизират пазарните рискове в системата и ще подпомогнт изграждането на предвидима, стабилна и конкурента среда за развитие на сектор електроенергетика. Асоциацията предлага услугите си за експертно съдействие чрез становища и участие в работни групи при определяне на националните стратегии и политики.