Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие "България 2020".
Планът за действие ще се реализира в периода 2019 - 2020 година.

Основната цел на плана е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на Програмата:

  1. повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;
  2. изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението;
  3. повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
С програма "България 2020" правителството цели БВП до 10,3% повече

С програма "България 2020" правителството цели БВП до 10,3% повече

Повишават жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование, социално включване, качествено здравеопазване, насърчаване на инвестициите и т.н.

За постигането на тези цели през периода 2019 -2020 година се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области. За всяка стратегическа цел и приоритет е дефиниран набор от показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват постигнатия напредък.

Предварителната оценка на въздействие от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани значителни дългосрочни ефекти. Към 2020 година БВП би нараснал с 6.4%, ако планът за действие бъде реализиран с посочените като вече осигурени средства, или с 9.7%, ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените като необходими за тяхното изпълнение средства.

Положителни ефекти ще се наблюдават по отношение на състоянието на пътната и железопътната мрежа на страната, енергийната сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове.

Симулациите показват и съществен дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 2020 година износът на страната би нараснал съответно с 2 и 2.5%, информират от пресслужбата на МС.

Още по-малък износ на стоки към трети страни отчете НСИ

Още по-малък износ на стоки към трети страни отчете НСИ

6.7% спад на износа на стоки към трети света за 1 година

В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на показателите, като по този начин се отчита напредъкът за изпълнението на отделните стратегически цели и приоритетни области.
Представена е и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки, като е използван моделът СИБИЛА (Simulation model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance).
Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, генерирани в резултат на направените в периода 201 9- 2020 година интервенции и тези ефекти се наблюдават трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките), допълват от МС.

105 от 902 мерки изпълнени, отчете Съветът за развитие към МС

105 от 902 мерки изпълнени, отчете Съветът за развитие към МС

На заседанието бе поканен и Волен Сидеров