Детски градини да бъдат изграждани в части от сгради. Да се променят изискванията с оглед пълноценно и целесъобразно използване на терените, определени за строителството им.

Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, публикуван за повторно обществено обсъждане.

Очаква се чрез създаването на нормативни условия за гъвкаво планиране и проектиране на сградите и на предвижданите в тях помещения да се намали недостигът на места в детските ясли и градини.

Преди ден бе обявено, че се предоставят 70 млн. лева за изграждане на ясли, градини и училища.

Сега детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Затова се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им.

Голяма част от терените, предвидени за детски заведения, вече са усвоени някои от тях са реституирани и застроени.

С мотив за недостиг на терени ще допуснат разстоянието от сградите до уличната регулационна линия и вътрешните регулационни линии да бъдат намалени спрямо общите изисквания на наредбата в условията на застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради.

Проектирането на детско заведение в части от сгради ще се извършва при спазване на здравните, противопожарните и образователните изисквания към детските ясли и градини, уверяват авторите на проекта.

Предстои синхронизиране на Наредбата за изискванията към детските заведения в нормативните актове и действащото законодателство.

Проектът на нормативния документ и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция "Проекти на нормативни актове" и в Портала за обществени консултации.