Депутатите приеха на второ гласуване на законопроекта за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Законотвроците гласуваха с 80 гласа "за", 1 "против" и 0 "въздържали се".

Припомняме, със закона съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт могат да участват в дейности по изпълнение и/или управление на проекти с бенефициент или партньор Висшия съдебен съвет, с които се финансират мерки, свързани с изпълнението на Актуализираната стратегия за провеждане на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и за допустимост на разходите.

В този случай, съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в органите на съдебната власт се считат за лица по чл. 49, ал. З, като дейностите се възлагат от оправомощения ръководител или координатор на проект.