Модернизират всички спешни медицински центрове с над 163 млн. лева от Оперативна програма "Региони в растеж", съобщиха от Министерския съвет.

Публикуван за съгласуване е проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за безвъзмездно финансиране на проекта за модернизация на Спешната помощ

В него се предвижда основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали.

Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спешната помощ, която ще се финансира по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Общият бюджет е 163,5 млн. лева. Бенефициент на програмата е Министерството на здравеопазването. Крайният срок за кандидатстване е 30 март 2018 г.

В проекта се предвижда закупуване на съвременни санитарни превозни средства, осигурени с комуникационно оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ.

С тях да се даде възможност и за телемедицина, с тях ще има отдалечени консултации със специалисти.

Според програмата, ще се строят нови сгради, ще се реконструират, ремонтират или преустроят съществуващи центрове.

Ще се подобри достъпът за лица с увреждания до сградите и околното пространство. В залите за приемане на спешните сигнали ще се създадат условия за практическо обучение на екипите.

Целите на процедурата са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, спешната диагностика, лечение и наблюдение на пациентите до 24 ч., както и да се намали броят хоспитализации в здравната система.

Проектът на Насоките за кандидатстване е публикуван в подменю "Актуални процедури" в меню Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" на интернет страницата на ОПРР 2014-2020 - www.bgregio.eu, както и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложения и коментари по проекта на могат да се изпращат в срок до 11.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Кандидатстването по процедурата ще се осъществява изцяло по електронен път, чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение "ИСУН 2020", поясняват от МС.