Създават "Зелени" коридори за миграция на птици и животни. Те са в рамките на проект "Свързани Дунавски паркове" (DANUBE PARKS CONNECTED), съобщиха от МРРБ.

Проектът насърчава екологичната свързаност между защитените зони по протежението на река Дунав. Той е подкрепен от Дунавската стратегия, тъй като опазването на околната среда е един от четирите й опорни стълба.

Повод за този проект са препятствията по пътя на животинските видове - язовирни стени, кабели и електрически стълбове, урбанизирани територии. Това пречи за свободното им мигриране по вода, въздух и суша.

С помощта на сателит предстои да се изготви карта на крайречните гори. Тя ще е първата карта по поречието на цялата река. Специално внимание се обръща и на дивите острови по Дунав. Като място на ценни местообитания, те ще бъдат обстойно описани и категоризирани според степента на човешка намеса, обясняват от регионалното ведомство.

Опазването на околната среда, като важен аспект на сътрудничество между дунавските държави, е основен акцент и в два успешно приключили проекта, в които си партнират осем дунавски страни. Единият проект е "Дунавски паркове", другият - "Дунавски паркове 2.0". По тях обект на защита са черната топола и морският орел.

Черната топола е масово изсичана за освобождаване на земеделски площи, както и за производство на фурнир в мебелната индустрия.

Видът й е важен за протежението на реката, тъй като допринася за укрепването на бреговата част, създава условия за гнездене и хранене на десетки видове животни и птици и придава живописен облик на ландшафта. За да се намалят пораженията от човешката дейност, с проекта са предприети мерки за опазването й, включително чрез залесяване.

Дунав се оказва зимно местообитание на 750 морски орли. В света има само 7000 двойки от тези птици като 5000 от тях са в Европа. По проекта са проучени местообитанията на морския орел в защитените територии от мрежата "Дунавски паркове" и са извършени защитни дейности, за да се възстановят те и да се гарантират условия за размножаването му.

Останалите три стълба на Дунавската стратегия, освен опазването на околната среда, са свързаност, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. Стратегията е макрорегионална, одобрена е през 2011 г. и обхваща 14 държави и над 100 милиона души. В глобален план изпълнението й трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот.

По време на Българското председателство на Дунавската стратегия, което продължава до октомври т.г., страната ни ще е домакин на Седмия й годишен форум.

Той ще се проведе на 18 и 19 октомври в София. Във фокуса на събитието ще бъде туризмът, като двигател за икономически растеж и териториално сближаване.

Ще бъдат разгледани ключови теми за региона, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии и дигитализация на туристическия сектор, транспортната свързаност и мобилност, безопасност и сигурност при предлагане на туристическите услуги и др.

В рамките на отделните панели ще бъдат дискутирани възможностите за привличане на публични и частни инвестиции в туризма, както и използването на финансови инструменти в периода след 2020 г.

По време на Седмия форум на Дунавската стратегия ще бъдат обсъдени и темите за синергията и съгласуваността между макрорегионалните стратегии за постигане общите цели на ЕС и за бъдещето на макрорегионалните стратегии след 2020.