Депутатите приеха на второ четене Семейния кодекс. С него се разширяват възможностите за доказване на бащинство и оспорване на припознаването.

Измененията и допълненията са предвидени в глава шеста ,,Произход" на Семейния кодекс и са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по жалби срещу България и имат за цел отстраняване на констатирано непълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Предвижда се възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, в едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Предвижда се съдът да решава спора по същество при зачитане на най-добрия интерес на детето.

Прецизира се разпоредба от Семейния кодекс, като се дава възможност детето да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст. Създава се възможност дирекция "Социално подпомагане" да оспори припознаването преди то да бъде извършено. Въвежда се възможност припознаването да може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.