ВМРО предлагат набор от социални, финансови и икономически мерки за справяне с кризата.

От партията настояват Националният икономически съвет към Министерския съвет да стане постоянно работещ орган, като към него с право на глас освен настоящите членове да се включи и по един експерт от парламентарно представените партии, както и водещите икономисти и финансисти.

Според воеводите към функциите на съвета трябва да се добави:

- да разработва и предлага на Министерски съвет мерки за възстановяване на икономиката след настоящата криза;

- да събира информация за забавените инвестиционни проекти в страната, причините за тяхното забавяне и изготвяне на предложения за нормативни и законодателни мерки за по-бързото им реализиране в България, като се анализира всеки проект.

- да му се възложи да събира информация от банките кои кредитополучатели ще са най-затруднени да обслужват кредитите си и до каква степен.

ВМРО предлага замразяване на дълговете по кредити и крути мерки срещу фалшивите новини

ВМРО предлага замразяване на дълговете по кредити и крути мерки срещу фалшивите новини

Искат коалиционен съвет за оценка на мерките

ВМРО предлагат следните мерки за облекчаване на състоянието на кредитополучателите:

- Максимална гъвкавост на банките при даване на мораториум върху плащания по кредити на юридически и физически лица, чиято дейност е засегната от кризата. Не бива да има откази, ако същите в миналото са имали затруднения при обслужване на кредита.

- Със средствата, с които ще бъде увеличен капиталът на ББР, да се гарантират отложените вноски към банките за кредитите на предприятия и домакинства, както и да се насърчи даването на нови. От партията посочват,у че е възможно необходимите средства за това да са повече от предвидените до момента 700 млн. лв. и предлагат източникът на допълнителните средства да бъде заем от международните пазари или заем за подкрепа на платежния баланс.

Икономически и социални мерки:

- Да се гарантира запазването на икономическа активност и паричен оборот. Да се ускорят плащания от страна на държавата. Да се ускори възстановяването на ДДС, като обичайните ревизии се отложат за срок 6 месеца след кризата.

- Изплащане на всички просрочени задължения на държавата към фирми и физически лица.

- Да се пристъпи към поетапно подпомагане на най-засегнатите на базата на получената информация, за да не се допусне отпадането им от икономическия живот на страната.

- Подпомагане чрез предоставяне на безлихвени кредити на микро- и малки предприятия, включително осигуряващи семейна заетост в браншове като туризъм, ресторантьорство, транспорт и др.

- Вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лева на 250 000 лева. От ВМРО изтъкват, че мярката ще струва на бюджета не повече от 120-150 милиона лева годишно, но ще върне обратно сив брутен вътрешен продукт в размер на 3-4 милиарда лева укрити обороти..

- Мерки за протекция на българското производство: борба с дъмпинговия внос на земеделски и промишлени стоки от трети страни, политика за подкрепа на българското производство и земеделие с цел подпомагане на българската икономика.

- Според воеводите мярката за подпомагане с 375 лева на семейства в неплатен отпуск трябва да се преработи и обхватът ѝ да се разшири. Те настояват родителите, които са работили и са се осигурявали досега, да имат подкрепа от държавата през НОИ.

И столичните войводи предлагат пакет от мерки за справяне с кризата

И столичните войводи предлагат пакет от мерки за справяне с кризата

Искат по-голяма отстъпка при плащане на местните данъци

ВМРО предлага и мерки в подкрепа за туризма:

- Секторен подход и специална политика за туристическия бранш. Възможност за разсрочване или мораториум по кредити до октомври 2021 г.

- Осигуряване на безплатен ваучер по оперативните програми или от финансовата помощ на ЕС на всеки български гражданин на стойност от поне 100 лв. за ползване на туристически услуги в страната до края на 2020 и 2021 г., като ваучерът да може да се ползва в хотел, туристическа агенция или ресторанти.

Мерки за селското стопанство:

- Разширяване на мярката 60/40 към заетите в селското стопанство.

- Мерки за подкрепа на българските производители при реализацията на продукцията им, вкл. сезонни забрани за внос до изчерпване на родното производство. Облагане със специфичен данък големите търговски вериги, ако не гарантират достъп на български производители в техните обекти.

- Ваучери за храна за свежи продукти извън лимита от 60 лв.

- Повишаване субсидиите в зеленчукопроизводството, овощарството, животновъдството и други сектори, създаващи заетост за сметка на механизираното отглеждане на зърнени култури.

- Намалена ставка на ДДС върху храните.

- Данък върху крупната земеделска собственост

Данъчни мерки:

- Отлагане на плащането на данъци и осигуровки за времето на извънредното положение плюс един месец за компаниите, които са засегнати най-силно - ресторанти, заведения, хотели, туроператори, магазини в търговски центрове, транспорт, театри, кина и др.

- За самонаетите лица и едноличните търговци всички данъчни задължения да се отложат за времето на действие на извънредното положение плюс един месец.

- Правителството да приеме пакет от допълнителни стимули за инвеститорите, които решат да направят вложения в страната след извънредното положение.

ВМРО предлага и следните мерки, свързани с общините:

- До отмяната на извънредното положение Министерският съвет да упълномощи министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем държавни имоти, да могат да приемат решения за намаляване на размера на наемите или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица - наематели на държавни имоти, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.

- До отмяната на извънредното положение общинските съвети да могат да приемат решения за намаляване на размера на отделни местни данъци и такси или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.