Депутатите приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от Пламен Христов от "Воля". "За" бяха 98, 2 бяха "против", 1 гласува "въздържал се".

Настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от превенция на здравето на децата до 18 годишна възраст, чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.

Мотивите предизвикали необходимостта от законова промяна са вредите, които продуктите наподобяващи тютюневи изделия с неясен произход и неясна субстанция могат да нанесат върху подрастващите.Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им, както и пораждат нагласи, че пушенето е безвреден и приятен навик.

Вносителят поясни, че към регламентираната вече забрана в Закона за закрила на детето на продажба на деца на алкохолни напитки и тютюнови и свързаните с тях изделия, се добавя и забраната за употреба от деца на този тип продукти, като изрично се добавя и "изделия за пушене, различни от тютюнови изделия".

По отношение на контрола и налагане на административни наказания във връзка с новорегламентираната забрана, законопроектът препраща към Закон за административните нарушения и наказания, където ясно са посочени санкциите за непълнолетни и малолетни. Вносителят изрично подчерта, че целта е не да бъде санкционирано детето, а неблагоразумните родители знаейки, че е предвидена санкция, която те могат да понесат заради децата си.

Предлага се в "Допълнителните разпоредби", легално определение на "изделия за пушене, различни от тютюнови изделия, тъй като е с различно съдържание от определението "тютюнови и свързаните с тях изделия" в Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.