18 017 души е членският състав на Столичната организация на БЧК към 2017 г.

С наличния си доброволчески състав организацията е успяла да постигне основните си направления на червенокръстката дейност, отчете председателят на Столичната организация на БЧК Здравко Маринов в началото на Общото събрание на дружеството.

Маринов представи и финансовия отчет на Столичната организация на БЧК.

Наличността на паричните средства към 01.01.2017 година е 622 084 лева, финансовите приходи 905 205 лева. За формирането им са използвани 37% собствени приходи, 47.6% от регламентирани приходи от обучение по Първа долекарска помощ на шофьори и 15.4% от субсидия.

Разходите на Столичната организация на БЧК за 2017 година са 800 141 лева. По основните дейности са разпределени 448 978 лева, за разлика от 2016 година, когато са били 391 911 лева. Маринов отчете, че по второто направление за проектите и програмите на организацията са отделени 172 679 лева през 2017 година, а през 2016 г., те са били 157 935 лева.

"Столичната организация на БЧК ще продължи да работи и ще продължи да отстоява своята позиция като значим обществен фактор както за саморазвитие на общностите, така и за подкрепа на хора, изпаднали в беда", каза още той.

Като основна задача, която стои Столичната организация Маринов посочи укрепването и развитието на доброволческия актив.