Промени в Наредбата за излезлите от употреба коли внесе независимият общински съветник Борис Бонев, съобщиха от гражданското сдружение "Спаси София".

Той предлага да бъдат значително съкратени дългите и усложнени процедури за премахване на изоставените автомобили от улиците. Очакването му е, че така ще се освободи значителен брой паркоместа.

Предложението е внесено в Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи.

Едно от предложенията в новата наредба е да се намали драстично срокът от изтичане на последния годишен технически преглед, след който съответното МПС се счита за излязло от употреба - от 2 години на 3 месеца.

"Изискването за изтичане на две години от валидността на последния технически преглед е прекалено дълъг. Освен това, то не съответства с разпоредбите на Закона за движението по пътищата, тъй като липсата на годишен технически преглед предпоставя и невъзможност за сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност", смята Балтов.

Според него, един автомобил трябва да се смята за изоставен и излязъл от употреба от момента, в който не е преминал успешно годишен технически преглед.

По данни на СДВР, за последните 14 години броят на регистрираните автомобили в София е нараснал с 52%. Въпреки това, този ръст не е съпътстван нито с разширение на градските територии, нито със строителството на паркинги или инфраструктура с капацитет, който да поеме мащабите на това увеличение. Проблемът с паркирането отдавна не е само в центъра на града, той е осезаем и по кварталите.

Бонев предлага и съкращаване на срока за предизвестие за премахване на автомобили, излезли от употреба - от 3 месеца на 1 месец. "Смятам, че намаляването на този срок ще оптимизира допълнително процеса по премахването на тези автомобили от улиците и ще бъде стъпка към решаването на сериозния проблем с паркирането в кварталите." - разказа Борис Бонев от Спаси София.