Специалисти от басейнова дирекция "Западнобеломорски район" са изработили подробна карта, на която са посочени местата и районите, които са потенциално застрашени от наводнения, съобщи БНР.

Дирекция "Западнобеломорски район" обслужва и контролира 14 района. Това са 10 района по поречието на река Струма и 4 района по поречието на река Места. Директорът на дирекцията инж. Радослав Георгиев посочи какво точно са източниците на финансиране и какво следва да се прави по Плана за управление на риска от наводнения.

По думите му финансовите инструменти са в лицето на ОП "Околна среда", по която ще бъдат целево финансирани структурни мерки за подобряване техническото състояние на малки язовири. Следва да се подобри състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях.

Според Георгиев второто направление по Плана за управление на риска от наводнения предвижда борба със свлачищата.
Третото направление е изграждане на предпазни съоръжения покрай най-пълноводните и потенциално опасни реки, попадащи на територията на дирекцията.