Във връзка с публикации в медиите, касаещи договор на община Червен бряг "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на Червен бряг" по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 Министерството на регионалното развитие и благоустройството се самосезира и направи вътрешна проверка на проекта.

Резултатите от нея показват, че няма нарушения по отношение на процедурите за оценка на проектни предложения. Проектът на общината е оценен в съответствие с одобрените критерии за оценка. Спазени са и всички процедури по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Управляващият орган на програмата направи и допълнителни проверки за наличие на конфликт на интереси. Поради факта, че министерството не е компетентният орган по произнасяне и установяването на наличие на такъв, е сезирана Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като цялата събрана информация по казуса е препратена към нея.

В допълнение, Управляващият орган вече е регистрирал сигнал за нередност, като е стартирана и се спазва процедурата в съответствие със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В случай на установяване на конфликт от страна на комисията, на община Червен бряг ще бъде наложена финансова корекция в размер на 100% от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно Указанията към Насоките за кандидатстване всяка община, в качеството си на бенефициент, поема ангажимент да избере сградите, които включва в проектните предложения по ОПРР 2014-2020. Тя отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на проекта/ите за енергийна ефективност на своята територия - осъществява прием на документи за кандидатстване, оценява и одобрява заявленията, подадени от собствениците.

В процеса на оценка на проектните предложения за енергийна ефективност на жилищни сгради по процедурата Управляващият орган на ОПРР обстойно е проверявал допустимостта за финансиране на всяка от сградите по подадените проектни предложения, като е обръщано особено внимание на жилищни сгради с малък брой самостоятелни обекти (от 2 до 4), посочени като многофамилни във формулярите за кандидатстване. За такива сгради с особено внимание са проверявани докладите от проверките на място, енергийните и технически обследвания по отношение на описание на сградите, брой самостоятелни обекти, брой собственици, данни за сдружения на собствениците и т. н.

При липса на достатъчно доказателства, че сградите са многофамилни, от бенефициентите е изисквана допълнителна информация. Такава проверка е извършена за всяка от трите сгради в обхвата на проектно предложение "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг".

Наличната документация по проекта и информацията в публичния регистър на етажната собственост на община Червен бряг са дали достатъчна увереност, че сградите отговарят на определението за многофамилни жилищни сгради, поради което не се е наложило да се изисква допълнителна информация по този въпрос. Всяка от сградите в проектното предложение има по два самостоятелни обекта и отговаря на определението за многофамилна жилищна сграда съгласно Указанията към Насоките за кандидатстване по процедурата.