Изхвърлените автомобилни гуми са предпоставка за замърсяване на въздуха, почвата, водата, превръща се реална опасност за околната среда. Те са край пътищата, горите, усещаме миризмата им през зимата, пише Тодор Стамболиев - Обществен посредник на Община Бургас по повод сигнал за съдействие.

По закон всички центрове за смяна на гуми са длъжни по закон и наредба да приемат излезлите от употреба гуми съвсем безусловно и абсолютно безвъзмездно, да ги съхраняват и опазват, а в последствие да ги предадат на определени дружества и да си платят затова. Да платят за отпадъка образуван от гражданите на града, от всички нас.

Но нито един от тези центрове за смяна на гуми не може и няма сили да се справи сам с този отпадък. И не може да плаща огромни суми след като няма как да иска от нас заплащане за оставяните там за съхранение гуми, пише Стамболиев.

Общината или държавата трябва да им помогне, защото помощта към тях е всъщност пряко свързана с грижата за околната среда, с качеството на въздуха, водата, почвата, които всички ние и всяко живо същество ползваме като природен ресурс и източник за живо.

Той е изпратил Препоръка до Кмета на Община Бургас за задълбочен анализ и начални стъпки в разрешаването на този проблем. По думите му е необходима намеса на държавата или общината, с която помощ могат да се предвидят на първо време мерки за приемане и съхранение на този вид отпадък безвъзмездно, а в по-дългосрочен план-мерки за изграждане на площадки за оползотворяване на отпадъка, чрез неговото рециклиране или изгаряне, съобразно разпоредбите на закона.

Като възможно решение той предлага община Бургас да сключи договор за съхранение на такъв вид отпадък с търговски дружества, притежаващи разрешение по чл.81 от Закона за управление на отпадъците. По този начин е решен проблема в Столична община, която е сключила договор за приемане на излезли от употреба гуми с такова дружество. Посочени са три площадки, където могат да се предават ИУГ, по информацията е от страницата на Столична община.

Дружества с подобни решения са обявени на страницата на Министерство на околната среда и водите са общо 5 на брой.

След сключването на такъв договор е възможно да се организира поне един път месечно по определен график безвъзмездно приемане на отпадъка и предаването му за съхранение и по-нататъшна реализация на дружествата по сключения договор, или да се предостави възможност отпадъкът от ИУГ да се приема от центровете за смяна на гуми-безвъзмездно. Това ще е достатъчен стимул, да се предава, а не да се изхвърля отпадъкът от ИУГ.

Намирането на решение по този чувствителен проблем няма да е лесно, но ще е проява на истинска грижа към екологичното равновесие и състоянието на околната среда от страна на общинска администрация и ще представлява реална и ефективна стъпка в разрешаването на един специфичен и труден, но важен за природата и за здравето на населението проблем, пише Стамболиев.