В Гоце Делчев бе даден старт на значим екологичен проект за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Той е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г".

Първа копка на депото направиха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Гърмен Феим Иса, народният представител Богдан Боцев.

Планирани за изграждане и експлоатация са компостираща инсталация с капацитет 2100 т/годишно; инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 12 300 т/год.; въвеждане система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число контейнери вместимост 1,1 куб.м (268 бр) и сметоизвозваща машина; изграждане на нов трафопост на площадката.

Депото ще обслужва жителите на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.