Общинският съвет в Бургас прие мерки в помощ на бизнеса по време на частичния локдаун.

По предложение на общинските съветници Станимир Апостолов и д-р Георги Митев от СДС с единодушно гласуване бяха приети следните мерки: освобождаване от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ и които са затворени; освобождаване от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества, за времето, в което са затворени на основание заповедта на здравния министър.

Местният парламент гласува решенията да влязат в сила с предварително изпълнение. Целта е да се помогне на бизнеса в тежките месеци на пандемията.