Уточнени са границите на зоните относно бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“. Те са съобразени със стратегиите от Севиля за развитие на биосферните резервати на ЮНЕСКО, информира от РИОСВ - Русе.

Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на Защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“ и „зона за развитие“, която обхваща всички населени места на територията на община Силистра.

На работна среща в община Силистра вчера са участвали представители от Министерството на околната среда и водите, Националния комитет „Човек и биосфера“, РИОСВ-Русе, Община Силистра, държавни институции и Българската фондация „Биоразнообразие”.
На срещата са се разпределили задачите за изготвяне на апликационната форма за  сертифицирането на Сребърна, което предстои.

Следващата среща ще се проведе през втората половина на месец юли.

Почти 40 години 16 български биосферни резервати, сред които и „Сребърна”, са изпълнявали „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.

Концепцията за биосферните резервати се е развила като първоначалната функция  от „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието”, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Съвместяването на биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.