Жители на пловдивското село Първенец протестират срещу изграждане на кариера за добив на инертни материали, съобщава БНТ.

Хората не одобряват идеята, тъй като на територията на находището има частни терени с обработваема земя. Те се опасяват, че ще има и последствия за здравето им заради запрашаване, както и спадане на подпочвените води.

Инвеститорът Тодор Воденичаров обаче уверява, че всички законови изисквания са спазени и дейността му няма да навреди на екологичното равновесие в района. В момента той кандидатства в Министерството на енергетиката за концесия за добив на пясък и чакъл за период от 35 години.

Още през 2011 г. е било издадено разрешение за проучване на обекта.

Воденичаров обясни, че обхватът на находището е 210 декара, от които 100 са негова собственост. Голяма част от собствениците обаче не желаят да продават парцелите си.

Като ако не искат да ги продадат, могат да я дадат под наем, за което ще печелят от тази цялата работа, подчерта инвеститорът.

Относно опасенията за здравето на хората бъдещият инвеститор заяви, че добивът на пясък не води до запрашаване, нямало да има проблем и с подпочвените води, тъй като ще се копае над нивото им.

От фирмата посочиха, че сами са поискали изготвяне на Оценка за въздействие на околната среда. Представили са доклад с мерки за намаляване на отрицателното въздействие от дейността на кариерата, който е разгледан от инспекцията по околна среда.

По данни на инж. Владимир Илиев, главен експерт "ОВОС"- РИОСВ в Пловдив, докладът е одобрен и е съгласуван с РЗИ и с Басейновата дирекция, които също са представили положителни становища.

През февруари догодина в Първенец ще се проведе обществено обсъждане за бъдещата кариера. Едва след това ще стане ясно дали концесията ще бъде подписана.