Собствениците на кучета в Русе да заплащат 20 лева годишна такса от 1 януари.

Това е един от пунктовете, по който ще дебатират общинските съветници по предложените промени в Наредба № 16 на Общинския съвет, съобщи RuseInfo.net.

Съгласно чл. 175 на Закона за ветеринарномедицинската дейност собствениците на кучета следва да заплащат такса за притежаване на куче, като приходите от събраните такси постъпват в бюджета на Община Русе и се изразходват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

От такса се освобождават собствениците на кучета на инвалиди, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, кучета, използвани за опитни цели, от БЧК, кастрирани и ловни.

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът трябва да подава декларация в общината, а таксата се заплаща до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.