Сдружение "Асоциация наука за природата" организира обществено обсъждане във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 "Разработване на план за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 - 2028 г.", финансиран по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове - BG16M1OP002-3.020" на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", приоритетна ос "НАТУРА 2000 и биоразнообразие", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.07.2022 г. от 10.00 часа в Американския научен център в София, гр. София, ул. "Васил Петлешков" №75.

За предварително запознаване с проекта на Плана за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria) в България, същият е публикуван на сайта на проекта (https://crambe.sciencefornature.org/), както и е достъпен на адреса на Сдружение "Асоциация наука за природата": гр. София, ул. "Васил Кънчев" №26, Бизнес център "Стефан Караджа", вх. Д, ет. 2.

Моля желаещите да присъстват на обсъждането да потвърдят участието си на crambe.public@sciencefornature.org