Най-малко 1114 лв. заплата ще получава квалифициран строител. Това предвижда подписаният Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл "Строителство" между работодатели и синдикати.

Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането.

Споразумението е за срок от две години. То има за цел да ограничи сивата икономика и да защити интересите на коректните строителни фирми.

Цветелина Иванова, председателят на ФНСС към КНСБ подчерта, че договорът е изцяло базиран на нуждите на работещите в строителния отрасъл.

Тя допълни, че големите строителни фирми на територията на България спазват стриктно договорните клаузи. Сред по-важните от тях Иванова открои повишаването на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване стойността на безплатната храна и повишението на процента на прослуженото време на 1%.

Тя изтъкна още повишаване на всеки отработен нощен час с размер не по-малък от 50% от минималната часова работна заплата за отрасъла, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за сектор строителство на база МРЗ за страната.

Друг основен аспект в договора е осигуряването на курсове и обучения за работниците.

Според Цветелина Иванова изпълнението договора в условията на криза ще бъде трудно, но изрази надеждата си страните по договора да бъдат коректни.