Агенцията по вписванията планира временно ограничаване на достъпа до част от електронните си услуги заради оптимизация на софтуера и хардуера на информационните системи на агенция, както и въвеждане на нови функционалности.

Като първи етап от планираното оптимизиране, в периода от 15:00 ч. до 18:30 ч. на 1 юни (събота), както и на 8-9 юни (събота/неделя) и 15-16 юни (събота/неделя) електронните услуги, предоставяни от Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите няма да бъдат достъпни.

На сайта на агенцията потребителите на електронни услуги ще бъдат допълнително уведомявани за точното времетраене на спиранията за датите 8-9 и 15-16 юни.

Първият етап е предвиден след края на кампанията за деклариране на действителните собственици - 31 май и възможно най-отдалечен от пика на кампанията по подаване на годишни финансови отчети - 30 юни.

Част от ангажиментите са по проектите за надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, по Оперативна програма "Добро управление".

Целта е модернизиране и обновяване на услугите, въвеждане на нов модел за постоянно наблюдение и контрол и повишаване сигурността на работата на информационните системи на Агенцията.

От агенцията уверяват, че периодите и времетраенето на процедурите, в които ще се извършват действията по оптимизация, са съобразени с очакваните натоварвания на системите.