Публикуваме прегледа на Института за пазарна икономика на международните класации и мястото на България в тях.

През 2020 г. бяха публикувани редица от най-широко използваните и редовни международни изследвания в различни сфери на икономическия и социален живот. Изследванията използват данни за 2019 г. или 2018 г., но липсата на особено развитие при резултатите на България показват, че основните проблеми в повечето случаи остават едни и същи през годините.

В началото на годината две редовни изследвания още веднъж илюстрираха как тежката бюрокрация, множеството регулации и широкоразпространената корупция спъват стопанската инициатива в страната.

Резултат: 72 (от 100)

Място: 61 (от 190)

Прегледът на индикаторите в Правене на бизнес 2020 (Световна банка) ясно посочва къде са основните слабости и пречки пред предприемачеството в България - тромавите, бавни процедури, чакането и тежката администрация. Въпреки че е налице бавен и постепенен преход към електронизация на част от услугите и облекчаване на административната тежест, страната остава далеч зад добрите примери от Европа и света. Най-слабите резултати на България са в достъпа до електричество, закриването на съществуваща фирма и изпълнението на договорите - при всички основният проблем е изключително дългото време, което отнемат.

Общият резултат на България се е повишил незабележимо с 4 точки от 2010 година.

Резултат: 43 (от 100)

Място: 74 (от 180)

Резултатите на България в Индекса за възприятие на корупцията (Прозрачност без граници) пък показват липсата на съществен напредък в противодействието на корупцията и сериозно изоставане спрямо практиките в други държави. Изследването показва дефицити в ключови области като финансиране на политическите партии и предизборни кампании; спазване на демократични стандарти в изборния процес, свобода на медиите; критерии за избор и назначаване на лица на ръководни позиции в институциите; ефективно разследване на корупцията; лобистка дейност; липса на ефективно участие на гражданите в консултативния процес, свързан с вземане на политически решения.

Общият резултат на България се е повишил едва със 7 точки от 2010 година.

Резултат: 70 (от 100)

Място: 36 (от 180)

През февруари беше публикуван и Индексът на икономическа свобода 2020 (Херитидж). Най-слабият компонент за България отново са индикаторите за върховенство на закона, а резултатите показват, че правото на собственост не е добре защитено, а съдебната власт продължава да бъде институцията с най-ниско доверие в страната.

Общият резултат на България се повишава незначително със 7,9 точки от 2010 година.

Резултат: 71 (от 100)

Място: 16 (от 117)

През април беше публикувано международното изследване Отворен бюджет 2020 (Инициатива "Отворен бюджет"). Той показва добри тенденции в представянето на България, но страната може да постигне бърз напредък като разшири обхвата на данните и индикаторите в доклада за изпълнение на бюджета за полугодието. Включването на детайлен анализ на ефективността в постигането на целите на разходните програми в годишния отчет за изпълнение на бюджета също би допринесло за бъдещо подобряване на оценката в индекса.

Общият резултат на България се повишава с 15 точки от 2010 година.

Резултат: 36 (от 100)

Място: 28 (от 28)

През юни беше публикуван Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (Европейска комисия). България е на последно място в ЕС и позицията ѝ е обусловена от изключително ниския дял на лицата, които имат поне основни цифрови умения, слабата степен на интегрирането на цифрови технологии и малкия дял на предприятията, които се възползват от възможностите на онлайн търговията.

Общият резултат на България се повишава с 9% от 2018 година.

Резултат: 0,798 (от 1)

44 (от 193)

През юли излезе и Индексът за развитие на електронното правителство 2020 (ООН), в който България се представя сравнително добре в световен мащаб, но слабо в европейски. Най-нисък е резултатът в сферата на предоставяните електронни услуги, а под средните стойности за ЕС е развитието на телекомуникационната инфраструктура.

Общият резултат на България се повишава 43% от 2010 година.

Резултат: 7,74 (от 10)

Място: 32 (от 162)

Представянето на България в Индекса на икономическа свобода по света 2020 (Институт "Фрейзър"), публикуван през септември показва, че основни спънки в икономическата свобода остават неосъществената реформа в съдебната система и липсата на подобряване на работата на правителството и администрацията.

Общият резултат на България се повишава с 0,06 точки от 2010 година.

Резултат: 5,7 (от 10)

Място: 55 (от 129)

През ноември изданието на Международен индекс "Право на собственост" 2020 (Алианс "Право на собственост") отново показва тревожните проблеми в правната среда, както и липсата на значително подобрение.

Общият резултат на България се повишава с 0,3 точки от 2010 година.

Резултат: 7,93 (от 10)

Място: 34 (от 162)

През декември бяха публикувани три от най-важните международни изследвания за годината.

Индексът на човешка свобода 2020 (Институт "Катон" и институт "Фрейзър") посочва като основни слабости и ограничения за гражданите и бизнеса в България функционирането на съдебната система, регулациите и разходите на правителството.

Общият резултат на България се повишава с 0,04 точки от 2010 година.

Резултат: 0,816 (от 1)

Място: 56 (от 189)

Индексът на човешко развитие 2020 (ООН) измерва нивото на здравословен и дълъг живот, достъпа до знание и стандарта на живот. България се представя добре в световен мащаб, но значително по-слабо от средните стойности за ЕС.

Общият резултат на България се повишава с 0,01 точки от 2014 година.

Резултат: 515 и 521

Място: 29 и 24 (от 58)

Международното изследване на уменията по математика и природни науки в IV клас, 2020 (Международна асоциация за оценяване) показва, че България е сред държавите с най-големи разлики между най-ниските и най-високите резултати, което е типично за държавите на дъното на класацията и илюстрира големите различия между отделните училища и региони в страната.

Общият резултат на България намалява с 9 точки по математика и с 15 точки по природни науки от 2016 година.