2.06 млн. души (36.2%) e броят на пушачите на възраст над 15 навършени години у нас през 2019 г. Това става ясно от третата вълна на Европейското здравно интервю, представено от Националния статистически институт.

Ежедневно пушат 29.1% от сънародниците ни, а 7.1% - понякога.

В края на 2019 г. 45.9% от мъжете и 27.5% от жените са пушачи. Няма значителна разлика в относителните дялове на пушещите понякога мъже и жени, докато ежедневно пушещите мъже на възраст 15 и повече години са почти два пъти повече от жените в тази група.

Най-големи са относителните дялове на пушачите сред мъжете и жените във възрастовите групи 25 - 44 и 45 - 64 години. С нарастване на възрастта се увеличава делът на непушачите и сред населението на възраст 65 и повече години 27.3% от мъжете и 9.2% от жените пушат.

През миналата година в България едва 2% от лицата на възраст 15 и повече години използват електронни цигари. В момента не, но преди са използвали 5.6%.

Българчетата са най-редовните пушачи сред тийнейджърите в Европа

Българчетата са най-редовните пушачи сред тийнейджърите в Европа

Българските младежи играят и най-дълго на телефоните си на ден

През годината, предшестваща изследването, 16.2% от мъжете и 42% от жените на възраст 15 и повече години нито веднъж не са употребявали алкохол. Поне веднъж месечно са употребявали алкохол 23.6% от мъжете и 22.3% от жените, а поне веднъж седмично, но не всеки ден - съответно 34% и 14.5%.

Всеки ден или почти всеки ден алкохол са употребявали 17.4% от мъжете и 3.6% от жените на възраст 15 и повече години.

40.7% от хората самоопределят здравето си като "добро" през 2019 г.

Следват отговорилите "много добро" (29.2%) и "задоволително" (20.9%). Като "лошо" и "много лошо" оценяват здравето си съответно 7.3 и 1.9% от запитаните. В сравнение с данните от предишните две изследвания, проведени през 2008 и 2014 г., се наблюдава положителна тенденция на увеличение на дела на лицата, които определят здравето си като "много добро" - с 5.7%.

Самооценката на здравето зависи от пола и възрастта на анкетираните. Мъжете по-често определят здравето си като "много добро" и "добро" (73.1%) в сравнение с жените (67.2%). С напредване на възрастта се увеличава делът на лицата, които оценяват здравето си като "лошо" и "много лошо".

И през 2019 г. най-разпространеното хронично заболяване у нас е хипертонията - имат го 29.7% от лицата на възраст над 15 години. Заболяването е по-разпространено сред жените (32.8%), отколкото сред мъжете (26.5%).

България на първо място в света по пушещи тийнейджърки

България на първо място в света по пушещи тийнейджърки

Около 11% от младежите между 13 и 15 г. по света пушат

На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания и здравни проблеми са уврежданията, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба, посочени от 10.4% от лицата. По-често те се срещат при жените (11.7%), отколкото при мъжете (8.9%).

Наличие на исхемична болест на сърцето или стенокардия през последните 12 месеца заявяват 5.8% от мъжете и 8.1% от жените на възраст 15 и повече години.

През миналата година в България диабет имат 6.9% от населението на възраст 15 и повече години. Заболяването е разпространено сред 6.5% от мъжете и 7.3% от жените.

Наличие на артроза през 2019 г. пък декларират 5.8% от лицата, като заболяването е значително по-разпространено сред жените - 8.1%, отколкото сред мъжете - 3.3%.

Европейското здравно интервю показва, че през 2019 г. 9% от населението на възраст 15 и повече години са били на болнично лечение с престой едно денонощие или повече.

В болнични лечебни заведения като дневен пациент са преминали 7.7% от населението на възраст 15 и повече години.

Пушачите се увеличават с 1% годишно

Пушачите се увеличават с 1% годишно

В проучване на "Екзакта" само 1% си признава, че не спазва забраната за пушене на закрито

Сред лицата на възраст 15 и повече години през 2019 г. 62.5% са се обърнали към общопрактикуващия си лекар; 27.2% - към лекар специалист, и 41% - към стоматолог или ортодонт.

Жените са по-активни по отношение на консултациите си с тези медицински специалисти. С увеличаване на възрастта нараства и обръщаемостта към общопрактикуващи и лекари специалисти. Изключение прави обръщаемостта към стоматолог, която след 65-годишна възраст значително намалява.

Най-широко прилаганата профилактична мярка е измерването на кръвното налягане от специалист. На 54.9% от мъжете и 66.4% от жените то е измервано от медицински специалист през последните 12 месеца. Изследване на нивото на кръвната захар от медицински специалист през този период е направено на 48% от мъжете и 58.5% от жените, а на нивото на холестерола - съответно на 47.4 и 58%.

През 2019 г. с наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.8% от мъжете и 45% от жените на възраст 18 и повече години. С нормално тегло са 36.3% от мъжете и 51.2% от жените.

За разпространението на наднорменото тегло е определяща възрастта на лицата. Съществени са разликите между мъжете и жените с наднормено тегло в младите възрасти - сред мъжете на възраст 18 - 24 години 33.8% са с наднормено тегло (вкл. затлъстяване), а сред младите жени този дял е почти три пъти по-нисък (11.3%). С увеличаване на възрастта намалява разликата между двата пола и при най-възрастното население на 65 и повече години разликата в относителните дялове на лицата с наднормено тегло е минимална (69.7% от мъжете и 65.5% от жените).