В периода 15-17 януари 2010 г. ще се проведе 34-тото ежегодно средно зимно преброяване на зимуващите водоплаващи птици в Европа под егидата на световната организация за опазване на влажните зони Wetlands International.

На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни местообитания на зимуващите птици.

Среднозимното преброяване се извършва съгласно утвърдена от министъра на околната среда и водите методика, която е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, ръководена от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.

В преброяването ще вземат участие над 150 експерти от всички регионални инспекции по околната среда и водите, Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан", доброволци и експерти от Българското дружество за защита на птиците, Зелени Балкани, Сдружение за дива природа „Балкани" и Фонд за дива флора и фауна, както и представители на Българската орнитологична централа към Института по зоология при БАН.

Данните от преброяването ще са основа за анализи и оценки на състоянието на зимуващите птичи популации в Европа и България.

Среднозимното преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 г. в почти всички европейски държави. На европейско ниво оценките се извършват от Birdlife International, а на национално ниво - от МОСВ и ИАОС. Резултатите ще бъдат публикувани официално.