В момента европейската мрежа "Натура 2000" включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 18% от територията на 28 европейски държави.

"Натура 2000" обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците.

Това заяви Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, по повод отбелязването на 22 май - Денят на "Натура 2000", който съвпада и с отбелязването на 26 години от създаването на програма LIFE на ЕС.

Сезират Цацаров за фалшифицирани зони по НАТУРА 2000 в Калиакра

Сезират Цацаров за фалшифицирани зони по НАТУРА 2000 в Калиакра

Неправителствени организации подменили ръководството за определяне на защитените зони

По думите на Живков с днешния информационен ден се дава се възможност на експертите да се запознаят с всички оперативни програми за кандидатстване.

"Общо нашата мрежа обхваща 33.8% от територията на страната, с което се стремим да опазим биологичното разнообразие за настоящите и бъдещите поколения", подчерта още зам.-министърът и добави, че мрежата обхваща над 18 % земна площ и 7% площ от околните морета.

Живков изтъкна, че чрез "Натура 2000" финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват на около 200 до 300 млрд. евро годишно.

Мирослав Калугеров, директор на дирекция "Националната служба за защита на природата", коментира, че благодарение на Оперативната програма "Околна среда" 2014-2020 г. се разработват най-различни посоки за интегриране. 

"Основните посоки на интегриране на оперативните програми трябва да бъдат инициирани от всички заинтересовани ведомства и страни, най-вече от усилията на НПО и собствениците и ползватели на земи в "Натура 2000", изтъкна той и допълни, че трябва да се извърши преглед на мрежата, която се финансира от съответните програми, допринасящи за нейното развитие.

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. има за цел да подпомага околната среда и ресурсна ефективност, природата и биоразнообразието и управлението на околната среда. С програмата се цели още смекчаване на изменението на климата и управление на информацията за мрежата.

Нено Димов установява пропуски или липса на теренна работа за Натура

Нено Димов установява пропуски или липса на теренна работа за Натура

Зоната не може да следва кадастъра

"Натура 2000" е общоевропейска мрежа от защитени зони, която цели да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда директиви на Европейския съюз - Директивата за хабитатите и Директивата за птиците.

За милиони евро санкции, ако не спазваме НАТУРА 2000, обясни Нено Димов

За милиони евро санкции, ако не спазваме НАТУРА 2000, обясни Нено Димов

По повод протестите на граждани от Шабла, Каварна и Балчик