Детската смъртност у нас е на най-ниското си ниво през този век, гласи отчет за изпълнение на националната демографска стратегия. През 2015 г. са родени 3061от непълнолетни майки.

Тревожно увеличена детска смъртност у нас през 2014-та, отчете НСИ

Тревожно увеличена детска смъртност у нас през 2014-та, отчете НСИ

Продължаващо намаляване и застаряване на населението

При демографска криза перспективите за устойчиво икономическо и социално развитие на страната ни са свързани в голяма степен и с умението и възможностите да се инвестира в развитието на човешкия капитал. Това са изводите от отчета за 2015 г. за изпълнението на актуализираната Националната стратегия за демографско развитие (2012-2030 г.).

По-малко аборти, но по-голяма детска смъртност у нас

По-малко аборти, но по-голяма детска смъртност у нас

През 2009 г. в столицата е регистриран положителен естествен прираст

Документът разглежда комплексни мерки в 12 стратегически направления. Сред тях са насърчаването на раждаемостта, подобряване на репродуктивното здраве на населението, на общото здравословно състояние на хората и намаляване на смъртността, гласи документа.

Регистрират висока детска смъртност у нас

Регистрират висока детска смъртност у нас

Основни проблеми са психичното здраве и детската бедност

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души. Това е 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. то е намаляло с 48 414 души. Подобно на предходните години, това се дължи главно на отрицателния естествен прираст - с 44 167 души, а не на външната миграция - 4247 души, (според документа - б.р.).

УНИЦЕФ откри втора България с огромна детска смъртност

УНИЦЕФ откри втора България с огромна детска смъртност

Детската смъртност

Като положителни тенденции през 2015 г. се отбелязват намаляването на детската смъртност, увеличаването на броя на сключените граждански бракове и намаляването на разводите, както и някои други процеси.

Детската смъртност и преждевременната смъртност намаляват. През 2015 г. в страната са починали 434 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност е бил 6,6‰, което е най-ниската регистрирана в страната стойност.

През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14,4‰, през 2005 г. - 10,4‰, а през 2014 г. - 7,6‰. Преждевременната смъртност е намаляла от 22,4% на 21,4% в сравнение с 2014 г.

България на дъното в ЕС по продължителност на живота след 80-годишна възраст

България на дъното в ЕС по продължителност на живота след 80-годишна възраст

7 милиона души повече в сравнение с 2005 година

Броят на абортите намалява, показват още данните в отчета. През 2015 г. общият им брой е бил 27 782 или с 363 по-малко в сравнение с предходната година. Браковете се увеличават с 3124, като общият им брой е стигнал 27 720.

През 2015 г. броят на децата, родени от непълнолетни майки, е 3061 и спрямо 2014 г. намалява с 69 деца. Запазва се тенденцията на увеличаване на бебетата, родени от жени на възраст над 40 години - от 1517 през 2014 г. на 1687 през 2015 г.

Средната продължителност на живот за населението на България за периода 2013-2015 г. е 74,5 години. В сравнение с 2000-2002 г. тя се е увеличила с 2,6 години. Според статистиката, мъжете у нас живеят средно по 71,1 години, а жените - по 78 години, или с 6,9 години повече.

България застарява, Швейцария ни учи как да се грижим за възрастните

България застарява, Швейцария ни учи как да се грижим за възрастните

У нас харчим 0,05%, а в ЕС - 0,41% за възрастните хора

Средната продължителност на живот е с 2,7 години по-висока за населението в градовете (75,3 г.), отколкото за населението в селата (72,6 г.).

По отношение на вътрешната миграция най-голямо териториално движение има по направлението град-село - 37,6 на сто.

Според документа, "демографската политика на България е ориентирана към използване на всички реалистични възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси".