Европейците остават обезпокоени от замърсяването на въздуха и от последиците за здравето и околната среда. Специалното проучване "Евробарометър", проведено от 21 март и 20 април 2022 г. бе публикувано днес. То обхваща мнението на 26 509 респонденти от различни социални и демографски групи в различни страни от Общността.

Изследването се прави три години след първото такова и откроява все пак някои положителни резултати и въпреки че почти половината от респондентите смятат, че качеството на въздуха се е влошило през последните десет години (47%), този процент вече е с 11 пункта по-нисък спрямо 2019 г.

Повечето европейци смятат, че в техните държави различни заболявания, като респираторни заболявания (89%), астма (88%) и сърдечносъдови болести, са сериозни проблеми, дължащи се на замърсяването на въздуха. Европейците са обезпокоени и от екологичните проблеми, които замърсяването на въздуха причинява във водните обекти като например подкиселяването и еутрофикацията (83% и за двата проблема

Силна подкрепа за засилване на стандартите на ЕС за качеството на въздуха - 67%, отчита "Евробарометър". Това се отнася за всички държави членки с изключение на пет.

Повечето европейци считат, че големите промишлени обекти, производителите на енергия от изкопаеми горива, публичните органи и работодателите не правят достатъчно за подобряване на качество на въздуха.

Мнозинството също така смятат, че домакинствата правят достатъчно. Вероятността през тази година респондентите да са предприели самостоятелно някои действия за намаляване на емисиите е по-голяма, отколкото през 2019 г. Най-често срещаните действия, за които съобщават европейците, са използването на обществен транспорт или велосипед и ходенето пеша.

Голяма част от европейците смятат, че по отношение на замърсяването на въздуха следва да се предприемат мерки на международно равнище (65%), следвано от европейско и национално равнище (и за двете по 42%) и от регионално или местно равнище (32%). Значителна част от респондентите също така са на мнение, че действия следва да се извършват едновременно на всички равнища (19%).

Въпреки това проучването показва, че гражданите не разполагат с информация за проблемите, свързани с качеството на въздуха в тяхната страна. Повечето европейците продължават да са слабо информирани за съществуващите стандарти на ЕС, тъй като само малка част от анкетираните (27 %) са чували за тях.

Гражданите на ЕС масово искат още мерки за подобряване качеството на въздуха

Гражданите на ЕС масово искат още мерки за подобряване качеството на въздуха

Замърсеният въздух причинява над 400 000 случая на преждевременна смърт в ЕС всяка година