Около 85 000 фирми трябва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписванията. Срокът, в който трябва да го направят, е от 1 февруари до 31 май 2019 г.

До момента в Агенцията по вписванията са подадени 64 такива декларации. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ заради липса на задължение по смисъла на закона. От подалите лица само 14 са били реално задължени и съответно толкова са вписванията.

Подаването на декларациите за действителни собственици стана необходимо след приемането на Закона за мерките срещу изпиране на пари, според който фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица.

Въпросните търговци трябва да подават тази декларация, само ако действителните собственици са различни от вече вписаните такива.

Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4-месечен срок след пререгистрацията.

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп.