Предложената нова нормативна уредба за обществено обсъждане, касаеща пътните превозни средства, оценяваме като значително увеличаване на административната тежест и отказ от въвеждане на електронно управление в сектор, който обхваща цялото общество. Това се посочва в официална позиция на Института за пътна безопасност относно проекта на Закона за ППС.

Според Института предложеният проект не води до засилване на контрола и до ограничаване на корупционните практики, тъй като не са установени ясни правила за взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса.

В становището се посочва и че нормативната уредба не постига целите, заложени от Стратегията за развитие на държавната администрация нито тези на Стратегията за развитие на електронното управление.

От Института подчертават, че липсват разпоредби за подобряване на предоставянето на услуги, както и за рационализиране на административните процедури.

Шофьори се обявиха против промени в Закона за превозните средства

Шофьори се обявиха против промени в Закона за превозните средства

Предвижда се санкция за собственици, които ремонтират сами автомобилите си

Друга слабост на проектозакона според организацията е, че не са определени административните органи, които трябва да обменят данни и информация автоматизирано и по електронен път.

Така формулираните разпоредби създават една правна несигурност, възниква опасност за извършване на административен произвол и се обуславя невъзможността от практическото реализиране на чл. 3 и бл. 4 от Закона за електронното управление, посочва се в позицията.

От Института изтъкват, че в нито един текст на проектозакона не се препраща към Закона за електронното управление, въпреки че административните услуги, които той обхваща, са едни от най-често използваните от гражданите и бизнеса.

Те поясняват и че слабостите на законопроекта не могат да бъдат отстранени с предложения за промени по време на обществено обсъждане. Според тях всички регистри, предвидени в проекта трябва да се водят по електронен път с цел намаляване на административната тежест.

От ИПБ алармират за разминавания между Правилника за движение по пътищата и наредбите

От ИПБ алармират за разминавания между Правилника за движение по пътищата и наредбите

Според тях това създава хаос при управлението на пътната безопасност

От Института не одобряват и използваните формулировки за предоставяне на документи от страна на заявители.

Изразите като прилагането на документи, удостоверяващи съответствие, следва да бъдат заменени с изчерпателно изброяване на документи/данни/информация, които се набавят служебно, посочва се в позицията.

От Института са категорични, че проектозаконът няма да регулира обществените отношения, свързани с процеса на пътното движение, което пък няма да допринесе за постигането на основните цели - повишаване на безопасността на движението по пътищата, намаляване на административната тежест и намаляване на броя на жертвите при катастрофи.

Липсата на визия за нов модел на управление на безопасността на движението показва безпомощност на държавната администрация да ограничи пътнотранспортният травматизъм, смятат от Института.