От Института за пътна безопасност сигнализират за несъответствия между Правилника за движение по пътищата и изготвените наредби.

След направен анализ на нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата, експерти на Института за пътна безопасност са констатирали, че тя е пълна с противоречия и създава пълен хаос при управлението на пътната безопасност.

Те припомнят, че действащият Закон за движението по пътищата е в сила от септември 1999 година. До приемането му, нормативната уредба във връзка със стария закон от 1973 година, е била структурирана по схемата "Закон за движението по пътищата - Правилник за прилагане на закона - Наредби".

От ИПБ обясняват, че през 1998 година, работната група при започване на работата по новия закон е направила анализ на тази схема и е констатирала две неща. Първо, че правилникът за прилагане на стария закон не отговаря на изискването на чл.7 от Закона за нормативните актове - правилникът да бъде документ за прилагането на закона в неговата цялост. И второ, значителна част от правилника съставляват правилата за движение, мястото на които е в закона, а не в правилника.

След това е взето решение при създаването на новия закон да се реализира без правилник - Закон за движението по пътищата и наредби за прилагането на отделни разпоредби от закона.

Новият закон е приет през март 1999 г. и 6 месеца по-късно влиза в сила. Въпреки този срок на влизане в действие изготвянето на наредбите във връзка с неговото прилагане се проточват близо 2 години след това. По тази причина се наложило временно да се запази действието на подзаконовите актове по прилагането на стария закон.

Наредбите по новия закон са приети до края на 2001 година, като с нарочни текстове в тях, старите наредби са били отменени.

Въпреки това възниква проблем поради факта, че два нормативни акта си противоречат, в сила е този, който стои по-високо в йерархията "закон - правилник - наредба".

От Института по пътна безопасност посочват, че при това положение, когато има противоречие между текстовете от действащите наредби и правилника, в сила е текста от правилника за прилагане на стария закон (правилникът е акт на Министерския съвет, докато наредбите са издадени от министри).

Те обръщат внимание на това, че до април 2006 г. на Правилника не се обръща никакво внимание и в него не се правят никакви промени, докато в трите наредби (светофари, пътни знаци, маркировка) се правят по едно или две изменения, а Законът за движението по пътищата се е променял 12 пъти.

През 2006 год. е приет опознавателният знак "Моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба", като за целта се прави съответната промяна в наредба I-45 на МВР.

Следващите промени в правилника са през 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012 години и са само във връзка с промени, направени в Закона за движението по пътищата. От Института обаче са категорични, че нито една от направените тогава поправки в закона не намира място в Правилника.

Последните промени в Правилника, са направени през февруари 2015 година. Те са направени във връзка с подготвяните тогава промени в трите наредби (светофари, пътни знаци, маркировка).

Като най-сериозни разминавания между Правилника и наредбите от Института посочват следните несъответствия:

С наредба № 18:

- има съществена разлика между наименованието на пътен знак В13 в правилника и в наредбата; в наредбата е "Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак "опасни товари", а в правилника е "Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари"; двете наименования създават два различни режима на движение;

- в наредбата са били променени наименованията на пътни знаци Д11, Д12 и Ж10, но в правилника наименованията на тези знаци не са променени и т.н.;

- в наредбата е била направена промяна в понятието "населено място", като към него се добави израза "селищно образувание" и в наредбата се заговори за "правила за движение в селищното образувание"; в правилника това не е направено, но по-важното е, че в Закона за движение по пътищата такова понятие - "селищно образувание", няма; въпросът е, какво да правят участниците в движението с това "селищно образувание" и кои са правилата за движение в него, които те трябва да спазват;

- другата неудачна промяна в правилника и наредбата е свързана с опита за премахване от подзаконовата нормативната уредба на трилентовите пътища; в тази връзка беше отменен знак Ж17 "Средна лента за изпреварване в указаната посока" и се направи опит за смяна на наименованието на знак Д2 "Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства"; опитът не е успял, но е била променена стойността на задължителната минимална скорост върху знак Д2 от 30 на 40 км/ч, което влиза в противоречие с определението за бавнодвижещо се превозно средство в закона; там е казано, че бавнодвижещо се превозно средство е това, което не може да се движи с повече от 30 км/ч.

С наредба № 17:

До 2015 година значението на светлинните сигнали, подавани от светофарите, на основание чл.14 от закона, е било уредено с текстове в наредбата за светофарите. При изменението на наредбата обаче тези текстове са били отменени и се е направило препращане към старите текстове в правилника, които са непълни и не съответстват на начина, по който е организирана работата на светофарните уредби на пътя. Например:

- в правилника, в текста за значението на сигнала от жълта светлина, липсва един важен израз от отменения текст в наредбата, че "водачите на ППС са длъжни да спрат преди стоплинията, преди пешеходната пътека или преди линията, на която е поставен светофарът, когато стоп-линия и пешеходна пътека не са очертани";

- в правилника се указва, че светофарите, използвани на железопътен прелез, може да имат едно или две светещи полета, а в наредбата се указва, че светещите полета може да са три;

- в правилника липсва текста от чл.24 на наредбата за значението на сигнала от бавно мигаща светлина с луннобял цвят, подаван на железопътен прелез;

- в правилника светлинните сигнали са дефинирани като са обвързани със светофара от който се подават, докато в наредбата са дефинирани самостоятелно; освен това всички светофари в правилника са дефинирани като предназначени за регулиране на движението, а в наредбата са разделени на две групи - за регулиране на движението на превозните средства и на пешеходците, и на такива, с които се забранява преминаването през железопътен прелез или се.

разрешава и забранява навлизането на превозни средства по определена пътна лента; всичко това създава проблем при препращането от наредбата към правилника

-има разлика между правилника и наредбата при значението на сигналите, подавани от така наречените "реверсивни светофари"; в наредбата те са били дефинирани съобразно действието, което се извършва с тях - разрешава се и се забранява навлизането на превозни средства по определена пътна лента, както са дефинирани и светофарите, с които те се подават, а в правилника - като сигнали, използвани за регулиране на движението, каквото в случая няма.

От ИПБ настояват някой от държавната администрация да каже ясно и категорично дали има действащ Правилник за приложение на Закона за движение по пътищата. Те обявяват готовността си да помогна администрацията да изготви адекватна нормативна уредба.

От Института посочват още, че това е необходимо за справянето със зачестилите катастрофи, като посочват, че през последните 8 години жертвите от катастрофи варират от 700 до 600 загинали на година.